GLOBAL OPPORTUNITY

WITH INVESTMENT INSURANCE

 

Мисия:

„Моите пари работят за мен“: Да осигури висока годишна доходност в дългосрочен аспект и да образова всеки акционер как по-добре да управлява парите си.

Цел:

Да инвестира в такива инструменти, които да дадат доходност над средното ниво за MSCI World Index без поемане на излишен риск.

 

История:

Дружеството е създадено дългосрочно с идея да използва всички интересни инвестиционни възможности.

Учредено е в началото на 2017 година с цел изполване на възможност от навлизането на спекулативен катпиал на българската борса.

Дружестовото е АД по българското законодателство, от затоврен тип, с 3 членен Съвет на Директорите и инвестиционен комитет. Търгува със собствени средства.

 За учредителите:

Учредителите имат 23 годишен опит на българския и международните пазари, сериозни взаимоотношения с местните маркет мейкъри и добре работещ процес за взимане на решения с доказани резултати.

Учредителите са създатели на медината група Инвестор.бг ДА, по настоящем част от Bloomberg Bulgaria, и са с доказан опит в съдаването, управлението и развититето на предприятия с дългосрочна цел. Реализират първото IPO в България.